Obchodní podmínky pro konference pořádané Masarykovou univerzitou

Tyto obchodní podmínky upravují poskytování služeb v souvislosti s vybranými konferencemi pořádanými Masarykovou univerzitou, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, Brno, 601 77, IČ: 00216224 (dále jako „Univerzita“); Univerzita je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

V některých případech bude se zákazníkem uzavřena smlouva, která doplní tyto obchodní podmínky. Znění této smlouvy bude zákazníkovi zpřístupněno před odesláním objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22. 9. 2015.

I. Definice smluvních zkratek a použitých pojmů

Univerzita – definice viz text výše.

Konferenční systém –webová aplikace, která obsahuje podrobné informace o jednotlivé konferenci a kde si může zákazník objednat účast na konferenci a související služby.

Zákazník – Zákazníkem se rozumí osoba, která si prostřednictvím Konferenčního systému objednává plnění ze strany Univerzity.

Spotřebitel – Zákazník, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Univerzitou nebo s ní jinak jedná.

Služba – Službou se rozumí plnění ze strany Univerzity v souladu se specifikací uvedenou v Konferenčním systému. Jedná se zejména o zajištění účasti na konferenci a související služby.

Informační systém Univerzity – Informačním systémem Univerzity se rozumí informační systém, který Univerzita provozuje pro podporu studijní administrativy, e-learningu a komunikaci uvnitř školy.

Smlouva – Smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi Zákazníkem a Univerzitou prostřednictvím Konferenčního systému.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Pomocí Konferenčního systému mohou zadávat objednávky registrovaní Zákazníci a osoby, které mají vytvořený profil v Informačním systému Univerzity. Registrace se provádí vyplněním elektronického registračního formuláře a vytvořením hesla, pomocí kterého se bude Zákazník přihlašovat do Konferenčního systému. Osoby, které mají zřízený svůj profil v Informačním systému Univerzity (zejm. zaměstnanci a studenti Univerzity) mohou pro objednávku použít tento profil a nemusejí se registrovat.

2. Zákazník je povinen při registraci udávat pravdivé a úplné informace a odpovídá za škodu, která Univerzitě vznikne uvedením nepravdivých nebo neúplných informací. V případě, že Zákazník zjistí, že zaregistrované údaje neodpovídají skutečnosti, je povinen správné údaje neprodleně nahlásit e-mailem na adrese ihelp@ics.muni.cz.

3. Objednávky lze zadávat prostřednictvím aplikací Konferenčního sytému, přičemž jedna objednávka může obsahovat jednu nebo více položek.

4. Před odesláním objednávky bude Zákazník vyzván ke kontrole objednávky. Tato kontrola slouží k zjištění a opravě případných chyb vzniklých při zadávání dat.

5. Zadání objednávky podle odstavce 3 se považuje za Zákazníkův návrh na uzavření Smlouvy, pro každé plnění v objednávce podává Zákazník návrh na uzavření jednotlivé Smlouvy.

6. Univerzita bude Zákazníka informovat o doručení objednávky zprávou na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v registračním formuláři.

7. Univerzita vyrozumí Zákazníka o přijetí nebo nepřijetí objednávky (návrhu na uzavření Smlouvy) zprávou na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v registračním formuláři.

8. Zákazníci, kteří mají zřízený profil v Informačním systému Univerzity, budou o přijetí návrhu vyrozuměni zprávou na e-mailovou adresu v Informačním systému Univerzity (ve formátu „učo Zákazníka“@mail.muni.cz).

9. Vyrozumění o přijetí objednávky bude obsahovat detaily pro provedení platby, zejména číslo účtu, na který má být platba odeslána, variabilní symbol a výši celé částky, kterou má Zákazník uhradit.

10. Není-li stanoveno jinak, vzniká okamžikem doručení vyrozumění podle předchozích odstavců mezi Zákazníkem a Univerzitou smlouva o dílo, kterou jsou obě strany vázány a kterou lze ukončit pouze v případech stanovených zákonem, zvláštní smlouvou (viz úvodní ustanovení) nebo těmito obchodními podmínkami.

III. Úhrada za Službu

1. Není-li stanoveno jinak, Zákazník může prostřednictvím Konferenčního systému zvolit, zda bude cena za Službu uhrazena převodem na účet, nebo platbou platební kartou na účet Univerzity.

2. Cena za Službu se považuje za uhrazenou připsáním celé částky na účet Univerzity.

3. Není-li stanoveno jinak, při platbě převodem na účet je Zákazník povinen uskutečnit bezhotovostní převod do 7 dnů ode dne odeslání vyrozumění o přijetí objednávky, nejpozději však před zahájením dané konference. Platba musí být provedena v souladu s detaily platby uvedenými ve vyrozumění dle čl. II. odst. 7 a odst. 9.

4. Není-li stanoveno jinak, úhradu za Službu je možné provést pouze v měně, ve které je vystavena objednávka.

5. Zákazník nese všechny náklady související s platbou, včetně bankovních poplatků, nákladů vzniklých z nesprávného odeslání platby a nákladů, které Univerzitě vzniknou z vracení částek při odstoupení od Smlouvy ze strany Univerzity z důvodu nezaplacení plné ceny Služby.

IV. Účetní, daňové a jiné doklady

1. Účetní a daňové doklady se vystavují pouze v elektronické formě a budou k dispozici v přehledu dokladů Zákazníka, a to ve formě umožňující jejich tisk. Účetní a daňové doklady nebudou Zákazníkovi zasílány v listinné podobě.

2. Opravný daňový doklad bude zaslán na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři. Opravný daňový doklad se považuje za doručený dnem odeslání na tuto adresu.

3. Bude-li Zákazník uplatňovat DPH, musí při registraci nebo při zadání objednávky uvést IČ, a v případě, že je plátcem DPH, i DIČ.

4. Datum uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji Služby prostřednictvím Konferenčního systému je ke dni vystavení daňového dokladu. Daňový doklad za Službu se vystavuje ke dni přijetí první platby od Zákazníka.

V. Odstoupení od Smlouvy

1. Univerzita si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v těchto případech:

a) Zákazník neuhradí plnou cenu za objednanou Službu ve stanoveném termínu;

b) Univerzita přestane objednanou Službu nabízet z technických důvodů nebo z důvodu nízkého zájmu o Službu.

2. Je-li Zákazník Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.

V případě, že Zákazník, který je Spotřebitelem, požádal Univerzitu, aby začala s plněním před uplynutím lhůty k odstoupení, je Zákazník povinen uhradit alikvotní část ceny za Službu v případě, že poskytování Služby již začalo.

V případě, že Zákazník, který je Spotřebitelem, požádal Univerzitu, aby začala s plněním Služby před uplynutím lhůty k odstoupení, nemůže Zákazník od Smlouvy odstoupit v případě, že Služba byla Zákazníkovi poskytnuta.

3. Zákazník bude informovat Univerzitu o odstoupení na elektronické adrese ihelp@ics.muni.cz. Spolu s odstoupením uvede Zákazník číslo účtu, na které žádá vrátit zaplacenou částku.

4. Univerzita Zákazníkovi potvrdí doručení odstoupení od smlouvy.

5. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka vrátí Univerzita Zákazníkovi uhrazenou platbu do 14 dnů na Zákazníkem uvedený účet. V případě, že Zákazník účet neuvede, vrátí mu Univerzita peníze poštovní poukázkou na adresu uvedenou v objednávce nebo v registraci.

6. Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník použít formulář Vzor odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

7. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat Univerzitě odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

VI. Komunikace

1. Komunikace mezi Zákazníkem a Univerzitou probíhá přednostně elektronicky. V případech, kdy to bude účelné, může komunikace probíhat i písemně, telefonicky, či osobně.

2. Zákazník komunikuje s Univerzitou prostřednictvím aplikací Konferenčního systému nebo zasíláním e-mailů na elektronickou adresu ihelp@ics.muni.cz.

3. Komunikace ze strany Univerzity bude směřována na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl při registraci nebo na Zákazníkovu adresu v Informačním systému Univerzity. Zákazník je povinen tuto e-mailovou schránku pravidelně kontrolovat.

VII. Ochrana osobních údajů

1. S osobními údaji Zákazníků bude Univerzita nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Osobní údaje registrovaných Zákazníků budou uchovány v Informačním systému Univerzity, a to po dobu registrace za účelem poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů Univerzity a splnění zákonem uložených povinností Univerzity a to po dobu nejméně 5 let. Osobní údaje neregistrovaných Zákazníků budou uchovány v Informačním systému Univerzity, a to po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí plnění, ochraně právem chráněných zájmů Univerzity a splnění zákonem uložených povinností Univerzity a to po dobu nejméně 5 let. K osobním údajům Zákazníka budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci Univerzity a osobní údaje nebudou předávány ke zpracování třetím osobám s výjimkou údajů potřebných k informování Zákazníka o průběhu vyřizování objednávky a s plněním dle Smlouvy.

3. Zákazník vyplněním registračního formuláře nebo zadáním objednávky dává svolení ke zpracování svých osobních údajů v něm uvedených, a to způsobem uvedeným v odst. 2 za účelem poskytnutí objednaného plnění. Zákazník může vzít svůj souhlas zpět zrušením registrace nebo písemným oznámením na elektronickou adresu ihelp@ics.muni.cz.

4. Pokud Zákazník prostřednictvím aplikací Konferenčního systému vyznačí, že si přeje dostávat informace o nabídkách zboží a služeb Univerzity, dává tím souhlas ke zpracování svých osobních údajů způsobem uvedeným v odst. 2 za účelem nabízení dalšího zboží nebo služeb. Tento souhlas lze vzít zpět, a to prostřednictvím aplikace Konferenčního systému nebo písemným oznámením na elektronickou adresu ihelp@ics.muni.cz.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Univerzita bude archivovat všechny uzavřené Smlouvy a veškerou dokumentaci v elektronické nebo tištěné formě. Smlouva se vystavuje přednostně v elektronické formě a bude k dispozici v přehledu dokladů Zákazníka, a to ve formě umožňující její tisk. V případě, že Smlouva bude vyhotovena v listinné podobě, předá Univerzita Zákazníkovi jedno její vyhotovení bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami.

2. V případě rozporu mezi zvláštní smlouvou (jak je pospáno v úvodu těchto obchodních podmínek) upravující práva a povinnosti stran v souvislosti s poskytnutím služeb v rámci určité konference a těmito obchodními podmínkami platí ujednání obsažené ve zvláštní smlouvě. Pokud zvláštní smlouva nestanoví jinak, jsou tyto obchodní podmínky nedílnou součástí zvláštní smlouvy jako její příloha a práva a povinnosti stran, které zvláštní smlouva neupravuje, se řídí těmito obchodními podmínkami.

3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky

4. Univerzita uzavírá smlouvy obvykle v českém jazyce. Pokud je Smlouva uzavřena v českém jazyce, poskytuje Univerzita v Konferenčním systému údaje v českém jazyce a v tomto jazyce bude se Zákazníkem jednat po celou dobu trvání uzavřené Smlouvy.

5. Pokud je Smlouva uzavřena v jiném jazyce, poskytuje Univerzita v Konferenčním systému údaje v tomto jazyce a v tomto jazyce bude se Zákazníkem jednat po celou dobu trvání uzavřené Smlouvy.

6. Ceny za Služby a údaje o nich jsou platné ke dni jejich zveřejnění.

7. Zákazníkovi využitím Služeb nevznikají žádná práva na používání značek, obchodních názvů, loga, a jiných označení Univerzity nebo smluvních partnerů Univerzity, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

8. Spotřebitel může uplatnit stížnost na elektronické adrese ihelp@ics.muni.cz, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info